Technologia zimnej plazmy

Zimna plazma: technika jonizacji powietrza na skutek wytworzenia efektu zimnej plazmy w silnym polu elektrycznym, pozwala na uzyskanie aktywnych cząstek o silnych właściwościach utleniających.

Mechanizm działania technologii zimnej plazmy

Jonizacja bipolarna powstaje, gdy źródło napięcia zmiennego (AC) podawane jest do dwóch elektrod generatora zimnej plazmy, stanowiącego drugi funkcjonalny zespół sterylizatora powietrza. Między elektrodami wytwarzane jest pole elektryczne, z którego emitowane są jony dodatnie  i ujemne. Jednak, podobnie jak w przyrodzie, jonizacji powietrza nie widać, ale jej obecność powoduje, że „górskie powietrze” odczuwamy jako świeże. Jony takie występują naturalnie szczególnie na szczytach gór i w wodospadach, gdzie występuje produkcja zarówno jonów dodatnich jak i ujemnych. Podobnie jest w sterylizatorze marki Hagsen. Taki system ma znaczące zastosowania komercyjne. Strumień powietrza, przepływający wokół elektrod, zawiera wytwarzane jony H+ i O2-  i rozprowadza do wszystkich przestrzeni pomieszczeń.

Uwalnianie jonów z generatora zimnie plazmy – Jony są takimi samymi jonami jak te, które występują naturalnie w przyrodzie – wytwarzane są podczas wyładowań atmosferycznych.
Dodatnie i ujemne napięcie doprowadzane jest do elektrod rozładunkowych, gdzie wytwarza się zimna plazma, powodująca rozszczepienie cząstek tlenu i wody znajdującej się w parze wodnej. W ten spsób powstają dodatnio naładowane jony wodoru(H)+ i ujemnie naładowane jony tlenu O2-.

Technologia ta polega na nano-wymiarowowym, elektrostatycznym rozpylaniu cząstek wody zawierającej rodniki OH.
W przeciwieństwie do większości systemów oczyszczania powietrza, bipolarne jony poszukują cząstek stałych i zanieczyszczeń, w tym zarazków i nie czekają, aż zanieczyszczenia przedostaną się do filtra w urządzeniu oczyszczającym. Zamiast tego naładowane jony trafiają do zanieczyszczeń w przestrzeni otaczającej tak jak w naturze i robią to w sposób ciągły i z ciągłą dezynfekcją.  Te dodatnio i ujemnie naładowane jony mają wpływ na cząsteczki kurzu, alergeny, lotne związki organiczne, zapachy i bakterie, wirusy, pleśnie i zarodniki pleśni. Przeciwnie naładowane jony absorwowane są na powierzchniach zanieczyszczeń, powodując wzajemne ich przyciąganie  i aglomerację. Powstają dwie ciężkie cząstki, które z łatwością opadają na podłogę, znikając  z atmosfery, którą oddychamy.

Wpływ sterylizatora HAGSEN na mikroorganimy

Negatywne i pozytywne jony, które są generowane przez generator zimniej plazmy, są zaprojektowane tak, że powodują przekształcenie zwykłego tlenu w reaktywne cząstki tlenu (ROS) oraz rodniki hydroksylowe, które są bardzo niestabilne i reaktywne. Aby przekształcić się w cząstkę stabilną, jaką jest woda, potrzebują odebrać z innej cząstki organicznej wodór. Cząstkami tymi są: pleśń, bakterie i alergeny. W rezultacie są one inaktywowane przez odcięcie białka na błonie komórkowej, co powoduje jej perforację, a tym samym niszczenie organizmu. Rodniki OH natychmiast łączą się z usuniętym wodorem(H), tworząc parę wodną (H2O), która wraca do atmosfery. 

Bipolarna  jonizacja zabija mikroorganizmy nie uszkadzając DNA człowieka we wnętrzu komórek i w przeciwieństwie do innych czynników fizycznych i chemicznych, takich jak promieniowanie UV, radioaktywność i użycie żrących substancji chemicznych, bipolarna jonizacja  jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Jony te niszczą strukturę powierzchni wirusa, na przykład jego koperty i kolce, na poziomie molekularnym. W rezultacie wirus nie może zainfekować nawet jeśli dostanie się do organizmu. Technologia bipolarnej jonizacji medycznego sterylizatora powietrza marki Hagsen osiąga te korzyści poprzez tworzenie systemu nasycania przestrzeni odpowiednimi ilościami jonów biopolarnych, aby zapewnić możliwość wystąpienia tych reakcji. 

Jedną z zalet stosowania technologii Hagsen jest to, że nie wymaga ona ciągłej regulacji ani konserwacji. W badaniach laboratoryjnych system wykazał znaczne możliwości redukcji zanieczyszczeń. Aktywny proces nasycania przestrzeni jonami w celu dotarcia do źródła zanieczyszczeń wykazuje dużą skuteczność w porównaniu z pasywnymi technologiami, które muszą doprowadzić zanieczyszczenie do urządzenia, na które ma ono wpływ.  Systemy Hagsen wykazały dobrą wydajność na cząsteczkach kurzu, lotnych związkach organicznych i mikroorganizmach zarówno w powietrzu jak i na powierzchniach. 

Wirus rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni i pośredni kontakt, ciągła aplikacja jonów biopolarnych emitowanych do otaczającego powietrza przez system bipolarnej jonizacji medycznego sterylizatora marki Hagsen – nieustannie dezynfekuje zarówno przestrzeń oddechową jak i powierzchnie. Jest to najbardziej efektywny system do ciągłego czyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

Elektrostatycznie rozpylone cząsteczki wody , które są mniejsze od cząsteczek pary wodnej, przenikają do najgłębszych części włókien, pozwalając na wysoce efektywne dezodoryzację. Rodniki •OH docierają do źródeł samych zapachów i tłumią je do stanu ledwo wyczuwalnego.

Jak nanocząstki wody z rodnikami •OH działają?

Nanocząstki wody z rodnikami •OH osłaniają i hamują aktywność bakterii i wirusów przenoszonych drogą powietrzną.
Hamuje aktywność unoszących się w powietrzu zarodników pleśni oraz aktywność adhezyjną
Nanocząstki wody z rodnikami •OH docierają do alergenu, następnie rodniki •OH poprzez odbiór wodoru powodują denaturacje białek alergenów i blokują alergen.
Nanocząstki wody z rodnikami •OH docierają do substancji niebezpiecznej (węglowodoru), następnie rodniki •OH odbierają jej wodór i niebezpieczna substancja jest rozkładana
Facebook
Twitter
LinkedIn